Medezeggenschapsraad

Taken en bevoegdheden
De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. De raad spreekt met directie, bestuur en commissie van toezicht. Voor veel besluiten vraagt het bestuur advies of instemming van de MR. De taken en bevoegdheden van de MR op school zijn vast gelegd in de Wet op de Medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR-vergaderingen worden op verzoek van de MR bijgewoond door de directeur en een lid van het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar. Voor het bijwonen van een vergadering kunt u zich melden bij de voorzitter.


Samenstelling
De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team. De leden nemen voor ten minste vier jaar zitting in de MR om zodoende de continuĆÆteit te waarborgen.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit:

Teamgeleding

  • Nel Verploegh (secretaris)
  • Ineke van Tellingen
  • Annemieke van Kessel

Oudergeleding

  • Emile Voogt (voorzitter)
  • Hanneke van Dijk
  • Manon Knoops

De notulen van de MR-vergadering zijn beschikbaar via ons communicatieplatform DigiDUIF.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.