Zorg en Begeleiding

Op de Zeister Schoolvereeniging werken we samen (leerkracht, ouder en kind) om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. We zijn een school die een breed en stevig fundament neerzet. Een school waar een kind zich thuis en veilig voelt, waar een kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen tot wie hij of zij in de kern al is.

Parallelstructuur: ‘Extra handen in de klas’
Op de Zeister Schoolvereeniging zijn boven de groepsformatie voor een aantal dagdelen extra leerkrachten beschikbaar. Voor de kleutergroepen is dit een lerarenondersteuner en voor de groepen 3 t/m 8 de zogenaamde parallelleerkrachten. Een significant deel van de ouderbijdrage wordt hieraan besteed. Meer ‘handen in de klas’betekent meer persoonlijke aandacht, mogelijkheden om kinderen te begeleiden, meer kennis om te delen, meer ogen om te observeren en samen te spreken over de ontwikkeling van onze kinderen. Wij bieden met deze parallelondersteuning nét even iets extra’s om het leren weer op gang te brengen of om de meerbegaafde leerlingen nét die uitdaging te bieden die tegemoetkomt aan de individuele leerbehoefte.

Wanneer een groep kinderen met de lerarenondersteuner of parallelleerkracht aan het werk is, betekent dat ook dat de groepsleerkracht een kleinere groep overhoudt. Zo kunnen we de aandacht verdelen en profiteert elk kind hiervan. Hiermee zijn wij in staat om het onderwijs, binnen of buiten de groep, meer gedifferentieerd aan te bieden. Inhoudelijk liggen de accenten enerzijds op extra aandacht in de vorm van remedial teaching voor de vakgebieden taal/spelling, lezen en rekenen; anderzijds op begeleiding van de meerbegaafde leerlingen in de vorm van projectopdrachten.

Onze school is te kenmerken als een zogenaamde ‘netwerkschool’. Wij bieden in beperkte mate speciale onderwijszorg. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt een beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Afstemming hierover vindt plaats binnen ons samenwerkingsverband ‘SWV-ZOUT’.

Intern begeleider (ib’er)
De intern begeleider (ib’er) is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de leerlingenzorg.

In het intern zorgoverleg en de groepsbesprekingen bespreken wij de leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Wanneer de ontwikkeling of het leren niet vanzelfsprekend gaat en/of expertise nodig is, is de ib’er de schakel in contacten tussen leerkracht(en), ouders en eventueel deskundigen.

De ib’er onderhoudt samen met de directeur contacten met het samenwerkingsverband, andere scholen en de verschillende instanties binnen het netwerk.

Onze intern begeleider is:
Nel Verploegh (nel.verploegh@zsv-zeist.nl)
Werkdagen: maandag-, dinsdagmiddag en donderdag.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.