Bestuur

De Zeister Schoolvereeniging behoort tot het ‘bijzonder onderwijs’. De leden van de Zeister Schoolvereeniging zijn de ouders/verzorgers van de kinderen op onze school. Deze leden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Uit hun midden kiezen de leden daarom een bestuur. Het bestuur van de Zeister Schoolvereeniging bestaat momenteel uit zes leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft o.a. het financieel beleid, het personeelsbeleid, het toelatingsbeleid en het onderwijsinhoudelijk beleid. In overleg met de directie en de medezeggenschapsraad bepaalt het bestuur namens de ouders ook de hoofdlijnen van het beleid. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur en directie is vastgelegd in het managementstatuut.

Om de school optimaal te laten functioneren is het essentieel dat iedereen effectief samenwerkt. Het bestuur zet zich ervoor in om een goede samenwerking te bevorderen.
Het bestuur organiseert minimaal één keer per schooljaar een algemene ledenvergadering, waarin zij zich, samen met de directeur, verantwoorden over het gevoerde beleid, het onderwijs en de schoolorganisatie.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen confronteert scholen voortdurend met nieuwe inzichten, plannen en veranderingen. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen kritisch in het belang van de leerlingen van onze school. Het bestuur is er zich van bewust dat het bestuur alleen kan slagen in het realiseren van de doelstellingen van de Zeister Schoolvereeniging als het gesteund wordt door allen die bij onze school betrokken zijn. Het bestuur rekent dan ook op uw inzet en steun.

Het bestuur vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar.
Jaarlijks is er in juni een Algemene Ledenvergadering (ALV).


Samenstelling van het bestuur

Maarten Stam                    2020-2024         Voorzitter
MarieLouise Godefroy       2021 – 2025         Secretaris
Linda te Beek – Lagarde    2022 – 2026         Penningmeester
Jan Willem Schorer            2022 – 2026         P & O
Niels van Limpt                  2020-2024         Gebouw en Onderhoud
Lieke van Dijk                    2021 – 2025        Onderwijskwaliteit

Contact: secretaris.bestuur@zsv-zeist.nl


Bestuursvergaderingen schooljaar 2022-2023

  • 6 juni 2023
  • 28 juni 2023 ALV
  • 12 september 2023
Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.