Medezeggenschapsraad

Taken en bevoegdheden
De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. De raad spreekt met directie, bestuur en commissie van toezicht. Voor veel besluiten vraagt het bestuur advies of instemming van de MR. De taken en bevoegdheden van de MR op school zijn vast gelegd in de Wet op de Medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR-vergaderingen worden op verzoek van de MR bijgewoond door de directeur en een lid van het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar. Voor het bijwonen van een vergadering kunt u zich melden bij de voorzitter.


Samenstelling
De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team. De leden nemen voor ten minste vier jaar zitting in de MR om zodoende de continuïteit te waarborgen.

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit:

Teamgeleding

  • Sigri Arends (secretaris)
  • Lisanne Koudijs
  • Constance Grasveld

Oudergeleding

  • Frederique van Dijk – Zonnevylle (voorzitter)
  • Bernard Verhoeven
  • Bart van Gaalen

De notulen van de MR-vergadering zijn op te vragen bij de secretaris van de MR.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.