Toelatingsbeleid

De Zeister Schoolvereeniging is een éénpitter die bewust kiest voor kleinschaligheid. Wij streven naar een leerlingaantal van gemiddeld 250 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Het maximale aantal leerlingen in de kleutergroepen (op leeftijdscohort) is 29 en in de groepen 3 t/m 8 zijn dit 31 leerlingen per groep.  Voor het Toelatingsreglement verwijzen wij u naar de Schoolgids. 

Informatie

Wij vinden het belangrijk en stellen het op prijs als ouders bij ons binnen komen kijken. Hiervoor organiseren we meerdere keren per schooljaar een rondleiding en eens per jaar een informatieavond. De exacte data en tijden hiervan vindt u in de agenda op onze website. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar info@zsv-zeist.nl. 

Interesse 

Ouders kunnen middels een interesseformulier aangeven dat zij interesse hebben in een plek op de Zeister Schoolvereeniging. Via de website kunt u het interesseformulier downloaden, invullen en mailen aan info@zsv-zeist.nl . 

Aan het kenbaar maken van deze interesse kunnen geen rechten ontleend worden. Het invullen van een interesseformulier heeft geen wettelijke basis. Aan de hand van dit formulier geeft u uw interesse in onze school aan en plaatsen we uw kind op de interesselijst.  

De wet geeft aan dat wanneer uw zoon/dochter 3 jaar wordt, u uw zoon/dochter pas kan aanmelden op een school. In het jaar dat uw zoon/dochter 3 jaar wordt, krijgt u een verzoek tot inschrijving wanneer er een plek beschikbaar is. Wanneer er meer animo is, dan dat er plek is, geschiedt plaatsing van leerlingen middels loting. 

Administratie en loting (instroom jongste kleuter) 

We vragen ouders bij interesse een interesseformulier in te vullen. Hierin vragen wij naar de NAW gegevens van ouders en kind(eren). Ook vragen wij eventuele gegevens van broers en/of zussen en of ze ook interesse hebben aangegeven bij andere scholen. Deze gegevens worden opgenomen in de interesselijst door de officemanager. 

We delen de interesselijst in in vier cohorten:

  1. 16 juni t/m 15 september (start na zomervakantie): Loting/communicatie plaatsing 15 september
  2. 16 september t/m 15 december: Loting/communicatie plaatsing 15 december
  3. 16 december t/m 15 maart: Loting/communicatie plaatsing 15 maart
  4. 16 maart t/m 15 juni (start voor zomervakantie): Loting/ communicatie plaatsing 15 juni 

Aan de start van elk cohort waarin het kind 3 jaar wordt, worden de betreffende ouders gevraagd of zij, mocht dit nodig zijn, mee willen doen met de loting die aan het einde van het cohort plaatsvindt. Wanneer er meer interesse is dan plek wordt er, onder het 4-ogen principe, door de directeur geloot. Op de laatste dag van het cohort wordt naar ouders gecommuniceerd of zij wel/niet zijn ingeloot. Wanneer ouders zijn ingeloot wordt er verzocht hun zoon/dochter officieel aan te melden. 

Voorrang 

  • Kinderen met een broertje/zusje bij ons op school krijgen altijd voorrang bij plaatsing. Het is voor ouders (die reeds een kind op school hebben) belangrijk om tijdig het broertje/zusje aan te melden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders.  
  • Kinderen die verhuizen van buiten Zeist, krijgen voorrang op kinderen die al in Zeist op een school zitten.  
  • Wanneer wij een heel gezin kunnen plaatsen geeft dat voorrang op plaatsing van een individueel kind. 

Officiële aanmelding (3 jaar)

Als er plek is voor uw kind, ontvangt u een aanmeldingsformulier en entreeformulier. Nadat wij deze volledig ingevuld retour hebben ontvangen zal het bevoegd gezag uw aanmelding in behandeling nemen en binnen de daarvoor gestelde termijn de aanmelding bevestigen dan wel afwijzen. Afwijzing gebeurt slechts in het bijzondere geval dat de Zeister Schoolvereeniging niet die ondersteuning en dat onderwijs kan bieden aan uw kind welke hij/zij nodig heeft. Welke ondersteuning wij kunnen bieden hebben wij beschreven in ons schoolondersteuningsplan. In dat geval begeleiden wij u naar passend onderwijs. Nadat het bevoegd gezag de aanmelding positief heeft bevestigd wordt uw kind bij ons ingeschreven. Indien wij uw kind extra ondersteuning gaan bieden, heeft u hierover contact met onze Intern Begeleider. 

Mijn kind gaat bijna naar groep 1

Voor het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met de balans jongens/meisjes, het moment waarop de leerling instroomt en de algemene groepszwaarte.
Ongeveer 1 maand voordat uw kind naar school gaat, zal de leerkracht contact opnemen voor het plannen van wen-dagen. Alle kinderen die t/m 31 mei 4 jaar worden mogen vóór de zomervakantie instromen, kinderen die in juni, juli, augustus 4 jaar worden starten direct na de zomervakantie. Kinderen die in september 4 jaar worden, mogen direct na de zomervakantie halve dagen komen totdat ze 4 jaar worden. Meer informatie over het reilen en zeilen op school is te lezen in dit document. 

Officiële aanmelding (zij-instroom)

Als er plek vrijkomt in een groep kan eventueel een kind van de interesselijst instromen als de zorgzwaarte van de groep dit toelaat. Tot en met groep 3 benaderen wij ouders die op deze lijst staan als er een beschikbare plek is. Vanaf groep 4 moeten ouders zelf onze school benaderen of er beschikbare plekken zijn. De ouders van het kind dat hiervoor in aanmerking komt, worden geïnformeerd en verzocht, indien zij gebruik willen maken van de plek, het aanmeldingsformulier in te vullen voor het betreffende kind. 

Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier zal het bevoegd gezag, binnen de daarvoor gestelde termijn, de aanmelding bevestigen of afwijzen. Afwijzing gebeurt slechts in het bijzondere geval de Zeister Schoolvereeniging niet die ondersteuning en dat onderwijs kan bieden aan uw kind welke hij/zij nodig heeft. In dat geval begeleiden wij u naar passend onderwijs. Nadat het bevoegd gezag de aanmelding positief heeft bevestigd, wordt uw kind bij ons ingeschreven en wordt de vorige school benaderd voor de overdracht van het dossier. Indien wij uw kind extra ondersteuning gaan bieden, heeft u hierover contact met onze Intern Begeleider.

Voordat uw kind daadwerkelijk start in de groep, kunnen kijk- of wendagen worden ingepland met de leerkracht. 

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.