Aanmelden

De Zeister Schoolvereeniging is een éénpitter die bewust kiest voor kleinschaligheid. Wij streven naar een leerlingaantal van gemiddeld 250. Deze keuze heeft tot gevolg dat we een wachtlijst hanteren voor instroom. In verband met de grote animo voor startende leerlingen geldt dit ook voor de instroom van jongste kleuters.

Voor het Toelatingsreglement verwijzen wij u naar de Schoolgids.

Hoe meld ik mijn kind aan?
Via de website kunt u het vooraanmeldingsformulier downloaden, invullen en mailen aan info@zsv-zeist.nl .

Aan de hand van het ontvangen formulier wordt gekeken of er plek is.
Zo ja, dan komt uw kind op de voorlopige plaatsingslijst. (Kinderen met een broertje/zusje bij ons op school krijgen altijd voorrang bij plaatsing.)
Is er niet direct plek dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Komt er in de toekomst een plekje vrij voor uw kind, dan nemen wij contact met u op.

Ik wil de school graag beter leren kennen
Wij stellen het zeer op prijs als ouders eens bij ons binnen komen kijken. Hiervoor organiseren we drie keer per schooljaar een rondleiding en eens per jaar een informatieavond. De exacte data en tijden hiervan vindt u in de agenda op onze website. Hier vindt u ook een link voor de digitale informatie avond op woensdag 17 maart.

Officiële aanmelding jongste kleuters
Als uw kind op de plaatsbare lijst staat, ontvangt u in januari voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind naar school gaat een aanmeldingsformulier en entreeformulier. Nadat wij deze volledig ingevuld retour hebben ontvangen zal het bevoegd gezag uw aanmelding in behandeling nemen en binnen de daarvoor gestelde termijn de aanmelding bevestigen dan wel afwijzen. Afwijzing gebeurt slechts in het bijzondere geval de Zeister Schoolvereeniging niet die ondersteuning en dat onderwijs kan bieden aan uw kind welke hij/zij nodig heeft. In dat geval begeleiden wij u naar passend onderwijs.
Nadat het bevoegd gezag de aanmelding positief heeft bevestigd wordt uw kind bij ons ingeschreven. Indien wij uw kind extra ondersteuning gaan bieden, heeft u hierover contact met onze Intern Begeleider.

Mijn kind gaat bijna naar groep 1
In mei voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind naar school gaat, ontvangt u de groepsindeling. Voor het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met de balans jongens/meisjes, de leeftijd waarop de leerling instroomt en de algemene groepszwaarte.
Ongeveer 1 maand voordat uw kind naar school gaat, zal de leerkracht contact opnemen voor het plannen van wen-dagen.
Alle kinderen die t/m 31 mei 4 jaar worden mogen vóór de zomervakantie instromen, kinderen die in juni, juli, augustus en september 4 jaar worden starten direct na de zomervakantie voor halve dagen.
U kunt al wat meer lezen over het reilen en zeilen op school in dit document.

Mijn kind stroomt tussentijds in
Als er plek vrijkomt in een groep, zal volgens het toelatingsbeleid, een kind van de wachtlijst instromen. De ouders van het kind dat in aanmerking komt hiervoor, worden geïnformeerd en verzocht, indien zij gebruik willen maken van de plek, het aanmeldingsformulier in te vullen voor het betreffende kind.

Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier zal het bevoegd gezag, binnen de daarvoor gestelde termijn, de aanmelding bevestigen of afwijzen. Afwijzing gebeurt slechts in het bijzondere geval de Zeister Schoolvereeniging niet die ondersteuning en dat onderwijs kan bieden aan uw kind welke hij/zij nodig heeft. In dat geval begeleiden wij u naar passend onderwijs.
Nadat het bevoegd gezag de aanmelding positief heeft bevestigd wordt uw kind bij ons ingeschreven en wordt de vorige school benaderd voor de overdracht van het dossier. Indien wij uw kind extra ondersteuning gaan bieden, heeft u hierover contact met onze Intern Begeleider.
Voordat uw kind daadwerkelijk start in de groep, kunnen kijk-dagen worden ingepland met de leerkracht.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.