Zorg en Begeleiding

De ZSV biedt de leerlingen van haar school basisondersteuning, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan (zoals wij dat hebben afgesproken hebben binnen ons samenwerkingsverband ZOUT) zijn de ondersteuningsstructuur, de basiskwaliteit en de beschikbare interventies van de school omschreven.  

Het ondersteuningsplan van SWV-ZOUT (Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht) is richtinggevend voor de inhoud en de vorm van de zorg aan individuele leerlingen in de deelnemende scholen. Het geformuleerde beleid moet herkenbaar zijn in de schoolondersteuningsplannen (hierna: SOP) van de individuele scholen en leidt samen tot een dekkend aanbod voor de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen.  

In het SOP van de ZSV zijn de ondersteuningsmogelijkheden binnen onze school beschreven (basis- en extra ondersteuning). Wij gaan ervan uit dat de ontwikkeling per kind kan verschillen. Er wordt, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de ZSV, rekening gehouden met het feit dat dat er in elke groep kinderen zijn die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.  

Deze grenzen worden bepaald door een aantal factoren:  

  • De mate waarin een leerling individuele begeleiding nodig heeft  
  • Grenzen van (gevoel van) veiligheid binnen een groep of in de school  
  • Toegankelijkheid van het (monumentale) gebouw  
  • De uitkomst van de opgetelde individuele ondersteuningsbehoeften binnen een groep, en   
  • De expertise die binnen het team voor een specifiek leerprobleem, somatisch probleem of (psychiatrische) diagnose beschikbaar is.  

Wanneer de ZSV aan de grenzen van haar mogelijkheden komt, wordt er in overleg met ouders een beroep gedaan op de expertise of een andere vorm van onderwijs binnen het netwerk.  

De ZSV is te kenmerken als een zogenaamde ‘netwerkschool’. Wij bieden in beperkte mate speciale onderwijszorg. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt een beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Afstemming hierover vindt plaats binnen SWV-Zout. Wij kunnen bij handelingsverlegenheid gebruik maken van de expertise van het schoolondersteuningsteam van SWV-ZOUT.  

De middelen die de ZSV vanuit de overheid en SWV-ZOUT ontvangt om het passend onderwijs mogelijk te maken, worden onder andere besteed aan de inzet van extra formatie in de vorm van co-teaching, de inzet van een Intern Begeleider (IB’er) en specialisten (gedrag, rekenen en meer- en hoogbegaafdheid) en aan licenties en andere hulp-, en leermiddelen gericht op het verzorgen van passend onderwijs.  

In 2022 heeft de ZSV met alle scholen binnen het SWV-ZOUT vastgelegd wat we binnen ons samenwerkingsverband verstaan onder de basisondersteuning en hebben de scholen afgesproken zich hieraan te committeren. De ZSV heeft deze basisondersteuning op orde. De extra ondersteuningsmogelijkheid is met name de ruimte in tijd en aandacht die onze co-teaching genereert. 

Co-teaching
Op de Zeister Schoolvereeniging werken we met co-teaching. Co-teaching betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Bij ons op school houdt het in dat twee leerkrachten samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan een groep. Vanaf groep 1 zijn er een of meerdere dagen per week twee leerkrachten aan het werk in dezelfde groep. Dit betekent meer expertise en meer mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning in alle groepen.

Onze school is te kenmerken als een zogenaamde ‘netwerkschool’. Wij bieden in beperkte mate speciale onderwijszorg. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt een beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Afstemming hierover vindt plaats binnen ons samenwerkingsverband ‘SWV-ZOUT’.

Specialisten
Op de Zeister Schoolvereeniging zijn specialisten opgeleid. Specialisten op bepaalde (vak)gebieden (bijvoorbeeld HB- specialist, rekenspecialist, gedragsspecialist) zijn in de school aanwezig. De specialist adviseert en ondersteunt het team, de directie en ouders op hun vakgebied. Ook kan het zijn dat de specialist werkt met individuele groepjes kinderen. De specialist leest specifieke vakliteratuur en houdt ontwikkelingen bij.  Op deze manier kunnen veel (begeleidings)vraagstukken intern worden opgepakt, omdat er veel extra kennis en kunde aanwezig is binnen de school. 

Intern begeleider (ib’er)
De intern begeleider (ib’er) is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de leerlingenzorg.

In het intern zorgoverleg en de groepsbesprekingen bespreken wij de leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Wanneer de ontwikkeling of het leren niet vanzelfsprekend gaat en/of expertise nodig is, is de ib’er de schakel in contacten tussen leerkracht(en), ouders en eventueel deskundigen.

De ib’er onderhoudt samen met de directeur contacten met het samenwerkingsverband, andere scholen en de verschillende instanties binnen het netwerk.

Onze intern begeleider is:
Mirjam  Dekker (mirjam.dekker@zsv-zeist.nl)
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag.

Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.