Commissie van Toezicht

De onderwijswetgeving schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen het bestuur en het toezicht. Daarom is er bij de Zeister Schoolvereeniging een Commissie van Toezicht ingesteld. De taken en bevoegdheden van de Commissie van Toezicht zijn omschreven in artikel 17a e.v. van de Wet op het primair  onderwijs en houden onder meer in:

  • Met raad terzijde staan van het bestuur
  • Goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan
  • Toezien op de naleving van de code goed bestuur
  • Toezien op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school, voor zover verkregen door de school op grond van de Wet op het primair onderwijs
  • Het aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan het toezicht houdend orgaan
  • Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden zoals hiervoor genoemd, in het jaarverslag
  • Toezien op het naleven van het beleid van de school

De commissieleden worden benoemd door en uit de leden van de algemene vergadering (dus uit de ouders/verzorgers). De Commissie kent ten minste 2 en ten hoogste drie leden. Voor het lidmaatschap van de Commissie is een profielschets opgesteld. De zittingsduur in de Commissie is 2 jaar.

De Commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en in ieder geval steeds voorafgaand aan een algemene ledenvergadering. Daarnaast zal ook geregeld overleg met het bestuur plaatsvinden. De Commissie van Toezicht rapporteert en adviseert aan de algemene ledenvergadering over haar bevindingen over het gevoerde bestuur, in ieder geval voor wat betreft de hiervoor genoemde punten.


Samenstelling Commissie van Toezicht

  • Roderick Kam     
  • Coen Vermeulen        
  • Emile Voogt               
Is uw vraag beantwoord? Neem anders contact met ons op.